Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Tanıtım

​​Başkanlığımızın yurtdışına geçici statüde din görevlisi göndermesi, 1971 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları ve silesiyle başlamıştır. Daha sonra Çalışma Bakanlığınca Sosyal Yardımcı (Din Görevlisi) olarak din görevlileri Diyanet İşleri Başkanlığınca seçimleri yapılarak yurtdışına gönderilmiş, bu uygulamaya 1984 yılına kadar devam edilmiştir. Daha sonra ücretleri vatandaşlarımızca kurulan dernekler tarafından karşılanmak ve altışar aylık sürelerle azami 4 yıla kadar görev süreleri uzatılmak kaydıyla, Diyanet İşleri Başkanlığınca yurtdışına din görevlileri gönderilmiştir. Bu uygulama, Temmuz 1985'e kadar devam etmiştir.

Bu tarihten itibaren yurtdışı ücretleri Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma Fonu'ndan karşılanarak, özel kadro ihdas edilmek suretiyle din görevlileri yurtdışına gönderilmeye başlanmıştır. Halen bu uygulama sürdürülmektedir.

Başkanlığımızın yurtdışına yönelik hizmetleri başlayınca, bu hizmetleri organize etmek ve yürütmek üzere, ilk defa 25.05.1971 tarihli ve 7/2486 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığına bağlı “Dış Hizmetler Müdürlüğü" oluşturulmuştur. 14.06.1972 tarihinde bu Müdürlüğün adı “Dış Hizmetler, Basın ve Halkla Münasebetler Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş, 13.04.1976 tarihli ve 7/11680 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde “Dış Münasebetler Müdürlüğü" olarak yeniden organize edilmiştir.

1984 yılında, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3046 sayılı Kanun gereğince, Başkanlığımız merkez teşkilatı bünyesinde “Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı" kurulmuş ve Daireye bağlı şube müdürlüklerinin isimleri, “Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü", “Yurtdışı Din Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü" ve “Yurtdışı Din Eğitimi Şubesi Müdürlüğü" olarak belirlenmiştir.

11.11.1994 tarihli ve 170-260 sayılı Başkanlık onayı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki şube müdürlüklerinin görev alanları yeniden tespit edilmiş ve şube müdürlükleri, “Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü I", “Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü II" ve “Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü III" olarak yeniden isimlendirilmiştir. 29.12.1999 tarihli ve 148-72 sayılı Başkanlık onayı ile Şube Müdürlüğü sayısı dörde çıkmıştır.

01.07.2010 tarihli ve 6002 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği" Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

 

Genel Müdürlüğün temel görevleri;

​Uluslararası andlaşmalar ve ilişkiler çerçevesinde ilgili makamlarla işbirliği yaparak yurt dışındaki vatandaşlarımızın din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmek, soydaş ve akraba toplulukları ile İslam dinine mensup diğer topluluklara bu konularda yardımcı olmak.

İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt dışında görevlendirilecek personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim planlarını hazırlamak, personelin seçimi ve bu görevlere hazırlanmaları ile ilgili işleri yürütmek, yurtdışı teşkilatı bulunmayan yerlerde görevliler arasından birini koordinatör olarak görevlendirmek.

Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt dışı hizmetlerinde görev alacak personelin yetiştirilmesi, uzmanlaşması ve dinî yüksek öğrenim görmüş personelin yabancı dil yeterliğinin geliştirilmesi ve bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla yurt dışına gönderilmesi konularında çalışmalar yapmak, bu alanlarda Başkanlıkça hizmet satın alma suretiyle yapılacak işleri koordine etmek ve yürütmek

Yurt dışında İslam dini ve diğer dinlerle ilgili olarak yapılan çalışmaları takip etmek, incelemek ve değerlendirmek.

Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak.

Uluslararası düzeyde yapılacak şûra toplantılarını organize etmek.

Hizmet verimliliğini arttırmak için yurt dışı din hizmetleri bölgelerini grup ve sınıf esasına göre düzenlemek ve bu bölgelerde görevlendirileceklerin niteliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

Yurt dışı din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak altyapıya ve dinî tesislere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

Olarak belirlenmiştir.

            Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde;

  • Yurtdışı Türkler Daire Başkanlığı,
  • Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığı, 
  • Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı, 
  • Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanlığı,
  • Yurtdışı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı​ kurulmuştur.​